درباره دانشگاه من

رسانه دانشگاه من راهی برای پیگیری دانشجویان و مسائل ایشان است که از این طریق به دنبال رشد روزافزون دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.
به نوعی این دانشگاه از پی غدیر 84 به دنبال رسیدن به دانشگاه الگوی اسلامی هست که رسانه دانشگاه من در همین مسیر گام بر می دارد.
امید است که دانشجویان گرامی، دانشگاه من را راهی برای بهبود اوضاع و احوال دانشگاه اسلامی مرجع در نظر بگیرند.