ردکردن این
حرف دلتو بزن

اینجا میتونی حرف دلت رو بزنی ...

3D little human characters X6 discussing in a meeting. Business People series.

دیدگاه دوست امام صادقیت رو قبول داری؟

مشاده نتیجه

بیا ببین نتیجه دیدگاهت چی شد؟

مرحله اول

دریافت نظرات دانشجویان گرامی

مرحله دوم

بررسی توسط تیم پشتیبان دانشگاه من

مرحله سوم

ارسال نظر دانشجو به مسئول مربوطه و درخواست مطالبه از ایشان

مرحله چهارم

ارسال پاسخ مسئول مربوطه به فرد سوال کننده از طریق کد پیگیری فرد

نظرات دانشجویان

حرف دل دانشجویان در اینجا بیان میشه

درد عادت
مهدی زمانی
دانشگاه مرجع عادی
سید علی معزی
دانشگاه کرونایی، ولایت مجازی
سید محمد کشفی

نگارخانه دانشگاه من