کاندیدهای انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و اقتصاد