به نظر شما بهترین انجمن علمی دانشجویی کدام است؟

دانشجویان گرامی قبل از شرکت در نظر سنجی به این موارد توجه فرمائید:

1- کد ملی با کد دانشجویی و نام شما مطابقت داده می شود و در صورت مغایرت رای شما ابطال می شود.

2- حتما اعداد را (کد ملی و دانشجویی) به صورت انگیسی وارد نمائید.

  • اعداد به صورت انگلیسی وارد شود
  • اعداد به صورت انگلیسی وارد شود