ردکردن این

صدای دانشجو

حرف دلتو بزن
3D little human characters X6 discussing in a meeting. Business People series.
مشاده نتیجه
فرآیند رسانه دانشجویی صدای دانشجو چگونه است؟🤔

مرحله اول

دریافت نظرات دانشجویان گرامی از قسمت "پرتال نظرات دانشجویی"

مرحله دوم

بررسی توسط تیم پشتیبان دانشگاه من

مرحله سوم

ارسال نظر دانشجو به مسئول مربوطه و درخواست مطالبه از ایشان

مرحله چهارم

ارسال پاسخ مسئول مربوطه به فرد سوال کننده از طریق کد پیگیری فرد